Regulamin outletu

REGULAMIN

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez firmę PPH AKPO Cegiełkowski, Niedzielska s.j. z siedzibą przy ul. Łąkowej 10, 05-080 Warszawa, NIP 5270161187, zwaną dalej „Administratorem” w ramach sklepu internetowego akpo.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

 2. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@akpo.pl.

 3. Osoba zarejestrowana w Serwisie i korzystająca z Serwisu zwana jest dalej „Użytkownikiem”.

 4. Administrator i Użytkownik mogą za pośrednictwem Serwisu zawierać umowy sprzedaży produktów wystawionych przez Administratora na sprzedaż w ramach Serwisu. Warunki sprzedaży opisane są niniejszym Regulaminem. Opublikowane w Serwisie ceny i opisy produktów zamówionych przez Użytkownika stanowią każdorazowo, wraz z Regulaminem, integralną część zawartej umowy. Administrator zobowiązany jest dostarczać zamówione rzeczy bez wad.

 5. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych uregulowane są Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.

 6. Informacje na temat plików cookies i podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu zawarte są w „Polityce dotyczącej plików cookies i podobnych technologii”, dostępnej w Serwisie.

 7. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami do materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie i dostarczanych Administratorowi. Zakazane jest wykorzystywanie w Serwisie materiałów niezgodnych z prawem, pozyskanych w sposób bezprawny lub naruszających prawa osób trzecich.

 8. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu materiały naruszające punkt poprzedni.

 9. Do korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową.

10.  Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Administratora.

11.  Użytkownik ma prawo reklamować u Administratora usługi niezgodne z umową i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanym w punkcie 2. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Administratora, a w razie jej zasadności żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.

12.  Użytkownik ma prawo odstąpić od każdej umowy zawartej z Administratorem na zasadach opisanych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, dołączonym na końcu niniejszego Regulaminu.

13.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności w odniesieniu do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

14.  Użytkownik ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć dalsze korzystanie z Serwisu i zażądać usunięcia konta w Serwisie. Wypowiedzenie nie zwalnia Użytkownika z zobowiązań związanych z zamówionymi wcześniej usługami Administratora.

15.  Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w razie:

 1. zmiany przedmiotu działalności Administratora lub zakresu usług świadczonych przez Administratora i ich cen,

 2. zmiany danych Administratora,

 3. niezgodności Regulaminu z przepisami prawa.

16.  Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu.

17.  O zmianie Regulaminu Użytkownicy są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłoszenia w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem.

18.  Użytkownikowi, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo wypowiedzenia dalszego korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.

19.  Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

20.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROTY TOWARU

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w pkt 1 i 2 Regulaminu.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Adres na który nalezy odesłać towar: PPH AKPO Cegiełkowski, Niedzielska s.j. ul. Klonowa 6A 06-430 Sońsk.

W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Towar powinni Państwo dostarczyć osobiście, lub w sposób umożliwiający sporządzenie stosownej dokumentacji z osobą doręczającą w przypadku wykrycia ewentualnego uszkodzenia fizycznego towaru w momencie odbioru przesyłki.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator – PPH AKPO Cegiełkowski, Niedzielska s.j. z siedzibą przy ul. Łąkowej 10, 05-080 Laski, Izabelin, NIP 527-016-11-87.

 2. Korespondencja z Administratorem może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@akpo.pl.

 3. Administrator zbiera następujące rodzaje danych osobowych Użytkowników:

  1. imię i nazwisko

  2. adres poczty elektronicznej e-mail

  3. adres korespondencyjny

  4. numer telefonu

  5. w przypadku klientów profesjonalnych – dane do faktur: numer NIP oraz adres siedziby.

  6. Dane osobowe są wykorzystywane z poszanowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

  7. Dane Użytkownika wykorzystywane są za jego zgodą do celów związanych z działalnością gospodarczą Administratora – w tym do świadczenia mu usług, realizacji zawartych umów i marketingu bezpośredniego Administratora. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników jest Administrator.

  8. Każdy Użytkownik swoje dane osobowe podaje dobrowolnie i ma w każdym czasie prawo poprawiania ich oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie.

  9. Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu jego danych osobowych przez Administratora, a Administrator obowiązany jest ten sprzeciw uwzględnić.

  10. Dane osobowe Użytkowników są udostępniane osobom trzecim wyłączenie w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa.

  11. Użytkownik ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych osobowych.

10.  Administrator stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przy przetwarzaniu danych.

 

Wyszukaj