Wsparcie

WARUNKI GWARANCJI

1. PPH AKPO udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia.

2. Warunkiem uznania gwarancji jest okazanie przez Nabywcę oryginalnego dowodu zakupu.

3. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Stwierdzone w okresie gwarancji wady lub uszkodzenia sprzętu, zostaną bezpłatnie usunięte w terminie:
- 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego przez Nabywcę towaru
- 21 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, gdy uszkodzenie zostało zgłoszone telefonicznie na ogólnopolski numer serwisowy
- 30 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji przez sklep, w którym dokonano zakupu lub w przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych.

5. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży.

6. Nabywcy w okresie gwarancji przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy w przypadku niemożności dokonania naprawy.  Decyzję taką podejmuje Dział Serwisu i Reklamacji AKPO. Wymiany sprzętu na wolny od wad dokonuje sklep, w którym dokonano zakupu sprzętu.

7. Gwarant ma prawo odmówić wymiany sprzętu, o której mowa w punkcie 5, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych lub chemicznych świadczących o nieprawidłowym użytkowaniu bądź konserwacji urządzenia.

8. Gwarancja nie obejmuje :
- uprawnienia do żądania wykonania czynności, za które zgodnie z instrukcją obsługi odpowiedzialny jest użytkownik, w tym: instalacji i podłączenia urządzeń, konserwacji, wymiany filtrów węglowych, wymiany żarówek oraz regulacji urządzeń,
- usterek powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania sprzętu, niedbalstwa, a także uszkodzeń powstałych przez dostanie się zanieczyszczeń lub ciał obcych do środka urządzenia
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych, oraz powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych (skoki napięcia, wyładowania atmosferyczne)
- elementów ze szkła, plastiku oraz wszelkiego rodzaju przebarwień, odprysków i wgnieceń.

9. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku:
- samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieupoważnione
- niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji lub eksploatacji urządzenia.

10. Sprzęt przeznaczony jest co do zasady do eksploatacji w warunkach indywidualnego gospodarstawa domowego. Okres gwarancji na sprzęt wykorzystywany do celów zarobkowych ulega skróceniu do 6 miesięcy.

11. Okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy.

12. Nabywca zobowiązany jest zachować nieuszkodzone opakowanie fabryczne wraz z wypełnieniem. W szczególnych przypadkach konieczne jest odesłanie sprzętu do producenta. Za uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek nieodpowiedniego zapakowania sprzętu na czas transportu, Gwarant nie ponosi odpowiedzialności.

13. W przypadku oczywistej bezzasadnści zgłoszenia reklamacyjnego, w szczególności, gdy nie wystąpiła wada sprzętu lub zaistniały okoliczności wyłączające odpowiedzialność Gwaranta, Gwarant odmawia dokonania naprawy/wymiany sprzętu w ramach udzielonej Gwarancji, przedstawiając jednocześnie Nabywcy uzasadnienie zajętego stanowiska. W takiej sytucji użytkownikowi służy prawo do dokonania naprawy za odpłatnoscią stosowną do wykonywanych czynności.

14. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

15. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
Newsletter
Podaj adres e-mail, aby otrzymywać newsletter
Social media
Dołącz do nas i bądź zawsze na bieżąco
Kontakt
Akpo s.j.
ul. Łąkowa 10
05-080 Izabelin-Laski

Zakład produkcyjny
ul. Ciechanowska 26
06-430 Sońsk
Copyright © Akpo
Projekt i realizacja: web-director